Przeskocz do treści

Prowadzenie ksiąg rachunkowych (pełna księgowość) prowadzimy księgi rachunkowe na podstawie informacji i dokumentów dostarczonych przez Klienta, przygotowujemy we współpracy z Klientem zakładowy plan kont, który spełni wymogi Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, świadcząc nasze usługi księgowe sporządzamy roczne sprawozdania finansowe, które są przygotowane zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, przygotowujemy okresowe raporty grupowe zgodnie ze standardami przyjętymi przez Państwa firmę, sporządzamy kalkulację miesięcznej bądź kwartalnej podstawy oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych, sporządzamy roczne deklaracje podatku dochodowego od osób prawnych, sporządzamy miesięczne bądź kwartalne deklaracje VAT, dostarczamy powyższe deklaracje do stosownych organów w obowiązujących terminach, tworzymy raporty dla organów statystycznych administracji państwowej (GUS), czy NBP oraz przygotowujemy inne rozliczenia i deklaracje dla organów podatkowych, jeśli są wymagane, odpowiadając za księgowość kontaktujemy się również z organami podatkowymi. Prowadzenie podatkowej księgi przychodów rozchodów (KPIR) prowadzimy KPIR na podstawie informacji i dokumentów dostarczonych przez Klienta, przygotowujemy okresowe raporty grupowe zgodnie z wytycznymi i standardami Państwa firmy, sporządzamy roczne informacje o wysokości dochodów lub strat z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, sporządzamy kalkulacje miesięcznej lub kwartalnej podstawy, a także zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, sporządzamy roczne deklaracje podatku dochodowego od osób fizycznych, sporządzamy miesięczne lub kwartalne deklaracje VAT, świadcząc nasze usługi księgowe dostarczamy powyższe deklaracje do stosownych organów w określonych terminach, sporządzamy raporty dla organów statystycznych administracji państwowej (GUS), Narodowego Banku Polskiego, a także przygotowujemy inne rozliczenia i deklaracje dla organów podatkowych, kontaktujemy się z organami podatkowymi.