Przeskocz do treści

W przyszłym roku minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie do kwoty 1.850 zł. Wysokość tego wynagrodzenia ma istotne znaczenie dla płatników składek rozliczających się z ZUS. W oparciu o jego kwotę m.in. są opłacane składki ubezpieczeniowe za osoby ubezpieczone zatrudnione w firmie. Jej wzrost spowoduje więc zwiększenie zobowiązań składkowych płatników względem ZUS.

 

Od 1 stycznia 2016 r. wysokość minimalnego wynagrodzenia dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy wynosić będzie 1.850 zł. W stosunku do obecnie obowiązującej jego kwoty, tj. 1.750 zł – w przyszłym roku jego poziom dla takich pracowników wzrośnie o 100 zł (1.850 zł – 1.750 zł).

Wyższa też będzie pensja pracowników w okresie ich pierwszego roku pracy zawodowej. Wynagrodzenie to dla takiego pracownika (zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy) nie może być niższe niż 80% minimalnego wynagrodzenia. Wobec tego w 2016 r. jego najniższa wysokość dla takich osób wynosić będzie 1.480 zł (1.850 zł × 80%), podczas gdy do końca 2015 r. wynosi 1.400 zł.

Podwyższenie kwoty minimalnej pensji zwiększa podstawę wymiaru składek ZUS pracowników. To z kolei przekłada się na wzrost zobowiązań pracodawców z tytułu tych składek. W przyszłym roku za pracowników wynagradzanych na poziomie minimalnych stawek pracodawca będzie opłacał składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na FP i na FGŚP od kwoty 1.850 zł.

 

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 121 ze zm.)

W lutym wejdą w życie nowe przepisy prawa pracy. Zmiany będą dotyczyć m.in. umów o pracę zawieranych na czas określony a także okresów ich wypowiedzeń.
Nowe przepisy w znacznym stopniu zmienią obecną praktykę zatrudniania pracowników na podstawie umów czasowych. W obecnym stanie prawnym, dopuszcza się możliwość zawarcia dwóch umów o pracę na czas określony, natomiast trzecia umowa, przekształca się automatycznie w umowę na czas nieokreślony.
Od 22 lutego 2016 roku ulegnie to zmianie. W życie wchodzi ustawa z 25 czerwca 2015 r. o zmieniająca Kodeks Pracy. Założeniem ustawodawcy jest ograniczenie nieuzasadnionego wykorzystywania umów o pracę na czas określony. Zgodnie ze wskazaną ustawą, w przeszłym roku obowiązywać będą nowe limity czasowe i ilościowe. Pracodawca będzie mógł zawrzeć z pracownikiem maksymalnie trzy umowy o pracę na czas określony, ale łączny czas ich trwania nie będzie mógł przekroczyć 33 miesięcy. Od tej reguły będzie istniało jednak kilka odstępstw. Przedłużenie okresu trwania umowy o pracę na czas określony powyżej 33 miesięcy będzie możliwe, jeżeli będzie to umowa zawarta:
– w celu zastępstwa innego pracownika w okresie jego usprawiedliwionej nieobecności, – na czas kadencji,
– w celu wykonywania prac sezonowych bądź o charakterze dorywczym,
– w związku z innymi ważnymi przyczynami wskazanymi przez pracodawcę, o których będzie musiał poinformować w ciągu 5 dni roboczych właściwego okręgowego inspektora pracy.
Nowe przepisy wprowadzą także zmiany dotyczące okresu wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony. Aktualnie umowę o pracę zawartą na czas określony powyżej sześciu miesięcy, można wypowiedzieć z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia pod warunkiem dodania odpowiedniej klauzuli. Po wejściu w życie nowelizacji, do umów o pracę na czas określony będą stosowane okresy wypowiedzeń takie same jak te, które stosuje się obecnie do umów zawartych na czas nieokreślony, a więc:
– 2 tygodnie – zatrudnienie krótsze niż 6 miesięcy,
– 1 miesiąc – zatrudnienie powyżej 6 miesięcy,
– 3 miesiące – zatrudnienie powyżej 3 lat.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych (pełna księgowość) prowadzimy księgi rachunkowe na podstawie informacji i dokumentów dostarczonych przez Klienta, przygotowujemy we współpracy z Klientem zakładowy plan kont, który spełni wymogi Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, świadcząc nasze usługi księgowe sporządzamy roczne sprawozdania finansowe, które są przygotowane zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, przygotowujemy okresowe raporty grupowe zgodnie ze standardami przyjętymi przez Państwa firmę, sporządzamy kalkulację miesięcznej bądź kwartalnej podstawy oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych, sporządzamy roczne deklaracje podatku dochodowego od osób prawnych, sporządzamy miesięczne bądź kwartalne deklaracje VAT, dostarczamy powyższe deklaracje do stosownych organów w obowiązujących terminach, tworzymy raporty dla organów statystycznych administracji państwowej (GUS), czy NBP oraz przygotowujemy inne rozliczenia i deklaracje dla organów podatkowych, jeśli są wymagane, odpowiadając za księgowość kontaktujemy się również z organami podatkowymi. Prowadzenie podatkowej księgi przychodów rozchodów (KPIR) prowadzimy KPIR na podstawie informacji i dokumentów dostarczonych przez Klienta, przygotowujemy okresowe raporty grupowe zgodnie z wytycznymi i standardami Państwa firmy, sporządzamy roczne informacje o wysokości dochodów lub strat z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, sporządzamy kalkulacje miesięcznej lub kwartalnej podstawy, a także zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, sporządzamy roczne deklaracje podatku dochodowego od osób fizycznych, sporządzamy miesięczne lub kwartalne deklaracje VAT, świadcząc nasze usługi księgowe dostarczamy powyższe deklaracje do stosownych organów w określonych terminach, sporządzamy raporty dla organów statystycznych administracji państwowej (GUS), Narodowego Banku Polskiego, a także przygotowujemy inne rozliczenia i deklaracje dla organów podatkowych, kontaktujemy się z organami podatkowymi.