Przeskocz do treści

Zmiany w terminowych umowach o pracę.

W lutym wejdą w życie nowe przepisy prawa pracy. Zmiany będą dotyczyć m.in. umów o pracę zawieranych na czas określony a także okresów ich wypowiedzeń.
Nowe przepisy w znacznym stopniu zmienią obecną praktykę zatrudniania pracowników na podstawie umów czasowych. W obecnym stanie prawnym, dopuszcza się możliwość zawarcia dwóch umów o pracę na czas określony, natomiast trzecia umowa, przekształca się automatycznie w umowę na czas nieokreślony.
Od 22 lutego 2016 roku ulegnie to zmianie. W życie wchodzi ustawa z 25 czerwca 2015 r. o zmieniająca Kodeks Pracy. Założeniem ustawodawcy jest ograniczenie nieuzasadnionego wykorzystywania umów o pracę na czas określony. Zgodnie ze wskazaną ustawą, w przeszłym roku obowiązywać będą nowe limity czasowe i ilościowe. Pracodawca będzie mógł zawrzeć z pracownikiem maksymalnie trzy umowy o pracę na czas określony, ale łączny czas ich trwania nie będzie mógł przekroczyć 33 miesięcy. Od tej reguły będzie istniało jednak kilka odstępstw. Przedłużenie okresu trwania umowy o pracę na czas określony powyżej 33 miesięcy będzie możliwe, jeżeli będzie to umowa zawarta:
– w celu zastępstwa innego pracownika w okresie jego usprawiedliwionej nieobecności, – na czas kadencji,
– w celu wykonywania prac sezonowych bądź o charakterze dorywczym,
– w związku z innymi ważnymi przyczynami wskazanymi przez pracodawcę, o których będzie musiał poinformować w ciągu 5 dni roboczych właściwego okręgowego inspektora pracy.
Nowe przepisy wprowadzą także zmiany dotyczące okresu wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony. Aktualnie umowę o pracę zawartą na czas określony powyżej sześciu miesięcy, można wypowiedzieć z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia pod warunkiem dodania odpowiedniej klauzuli. Po wejściu w życie nowelizacji, do umów o pracę na czas określony będą stosowane okresy wypowiedzeń takie same jak te, które stosuje się obecnie do umów zawartych na czas nieokreślony, a więc:
– 2 tygodnie – zatrudnienie krótsze niż 6 miesięcy,
– 1 miesiąc – zatrudnienie powyżej 6 miesięcy,
– 3 miesiące – zatrudnienie powyżej 3 lat.

Dodaj komentarz